• bg4
  • bg4
  • bg4
  • bg4
  • bg4
  • bg4
  • bg4
  • bg4

બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી સંઘ ની વેબસાઈટ માં આપનું સ્વાગત છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા ની મોટાભાગની વસ્તી ગામડામાં વસે છે. ગામડામાં ખેતી એ મુખ્ય વ્યવસાય છે. ૧૯મી સદીમાં ખેડૂતોને ખેતી માટે પડતી નાણાંકિય જરૂરિયાત ગામના શેઠ શાહુકારો ઊંચા વ્યાજના દરે પુરી પાડતાં તે સંજોગોમાં ખેડૂત વ્યાજનું વ્યાજ અને ઉપરનું વ્યાજ ભરી આર્થિક રીતે પાયમાલ થઇ જતા હતા. ખેડૂતોને જોઇતા નાણાં સસ્તા વ્યાજે મળે અને સહેલાઇથી મળે તો જ ખેડૂતોને આર્થિક પ્રશ્ન ઉકેલાય તેમ હતો. તે માટે લેન્ડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લોન્સ એક્ટ ૧૯૮૩ તથા ખેડૂતો માટે ધિરાણનો કાયદો ૧૮૮૪ ઘડી કાઢવામાં આવેલ છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી સંઘ, પાલનપુર બનાસકાંઠા જીલ્લા માં સહકારી પ્રવૃતિનો વ્યાપ વધે અને સહકાર થકી જિલ્લાનો વિકાસ થાય તેમજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડુતો સારી રીતે ખેતી કરી શકે, પશુપાલન કરી શકે, તેમજ જિલ્લામાં શિક્ષણ અને જાગૃતતા આવે તેવા કાર્યો ૧૯પ૦ થી બનાસકાંઠા જિલ્લા સહકારી સંઘ કરી રહયો છે. જિલ્લા સહકારી સંઘ દ્રારા ગામડાઓમાં પર્યાવરણ બચાવો અભિયાન, કુપોષણ નિવારણ કાર્યક્રમ, યુવાનોને કારર્કિદી માગદર્શન સેમીનાર, સરકારની વિવિધ યોજનાઓની જન જાગૃતિ કાર્યક્રમ આવે કાર્યક્રમો જિલ્લા સંઘ કરતું આવ્યું છે. તેમજ રાજયની કુલ સહકારી મંડળીઓની કક્ષામાં બનાસકાંઠા જીલ્લાની સૌથી વધુ પ,રપ૭ મંડળીઓ ગામડાઓમાં કામ કરી રહી છે.

મિશન અને વિઝન

તંત્રનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સહકારી સંસ્થાઓના માધ્યમ દ્વારા જાહેર જનતાને આર્થિક, સામાજીક વિકાસનો, સહકારી ધોરણે બચતની ભાવનાને પ્રોત્સાહન મળે અને સમાજના જુદા જુદા વર્ગોને ધિરાણની સગવડો મળી રહે, તથા એપીએમસીના માધ્યમ દ્વારા ખેડૂતોને ખેત ઉત્પનનો યોગ્ય ભાવો મળી રહે અને સંગ્રહની સુવિધાન મળી રહે તે જોવાનો છે. જ્યારે શાહુકાર ધારા મારફતે દેણદારોને રક્ષણ પૂરું પાડવું અને શોષણમાંથી મુક્ત કરવાનો છે. તથા ફલેટ એકટ મારફતે ફલેટ ધારકોનું છેતરાતાં અટકાવવાનો હેતુ છે. અસરકારક કામગીરી માટે નીચે મુજબ મિશન છે.

પ્રવતિઓ

1273

દૂધ
મંડળીઓ

360+6

નાગરીક
સહકારી બેંકો

3618

સહકારી
મંડળીઓ

7

વહીવટી
કર્મચારી